Informatie & Voorwaarden

Algemene voorwaardenDefinities

Verhuurder: Rens Scooters
Huurder: Persoon die de huurovereenkomst met Rens Scooters is aangegaan.
Huurperiode: De periode dat Huurder de snorscooter huurt van Verhuurder.
(De periode en haal en brengtijden staan vermeld op de site van Verhuurder: www.scooters-rotterdam.nl)


Artikel 1
Huurder wordt geacht het snorscooter in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het snorscooter in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van het snorscooter krijgt Huurder van Verhuurder een gedetailleerde instructie over de werking van het snorscooter. Door het meenemen van het snorscooter verklaart Huurder deze instructie te hebben ontvangen.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 21 jaar , in het bezit te zijn van een geldig B of bij een motorscooter A2 rijbewijs alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het snorscooter om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg van € 300,- EURO ) te hebben betaald.

Artikel 5
Het snorscooter is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt dit volledig ten laste van Huurder tot een maximum bedrag van € 750,=.bij schade en bij Diefstal € 1250,=

Artikel 6
Bij parkeren dient het snorscooter te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging aan een vast punt.

Artikel 7
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het snorscooter toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient Verhuurder te allen tijde terstond ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Tevens is Huurder verplicht om bij vermissing of diefstal binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan Verhuurder en Verhuurder onvervuld in kennis te stellen. Bij diefstal / vermissing is Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter. De huurderving is daarbij niet in begrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van Huurder.

Artikel 8
Het huren van een snorscooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 9
Het is de Huurder niet toegestaan het snorscooter aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10
Het snorscooter kan alleen tijdens openingstijden gehaald en gebracht worden deze tijden staan vermeld op de site van Verhuurder (www.scooters-rotterdam.nl). Bij te laat terugbrengen van het snorscooter wordt voor het eerste uur € 15,- in rekening gebracht, daarna wordt het volledige dagtarief in rekening gebracht, verhoogd met € 25,- administratiekosten. Ingeval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan Verhuurder is gemeld en door Verhuurder is geaccepteerd, zal door Verhuurder aangifte worden gedaan bij de politie. Indien het snorscooter bij terugkomst niet geheel is afgetankt wordt € 15,- extra in rekening gebracht of u tankt het snorscooter alsnog af (euro 95). Voor het niet schoon inleveren van het snorscooter rekenen wij € 25,- aan schoonmaakkosten. Bij een lekke band of overmatige bandenslijtage, vervanging- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten, zijn deze kosten volledig voor rekening Huurder.

Artikel 11
Indien het snorscooter te vroeg wordt terugbezorgd vindt er geen teruggave van huur plaats.

Artikel 12
Huurder betaalt een borg voor het snorscooter voor aanvang aan Verhuurder, bij voorkeur contant. Het borgbedrag is vermeld op de site van Verhuurder (www.scooters-rotterdam.nl). Deze borg krijgt Huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat het snorscooter in dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte borg te verrekenen. Onverminderd het recht van Verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle betaalde borg bedragen betaald door de gehele groep, ingeval van huur van meer dan één (1) scooter kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

Artikel 13
Huurder zal als een goede beheerder het snorscooter verzorgen en dit uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het snorscooter na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van Verhuurder.

Artikel 15
Het snorscooter dient minimaal 24 uur van te voren te worden gereserveerd.

Artikel 16
Annuleringen door Huurder dienen maximaal binnen 48 uur na de reservatie te worden ingediend. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuur te annuleren. Indien de Huurder niet tijdig binnen 48 uur na reservatie annuleert, dan is de Verhuurder niet verplicht tot het geven van restitutie. In onderling overleg kan de datum van reservering wel worden gewijzigd onder voorbehoud van beschikbare data. Het te betalen tarief / verschuldigde bedrag blijft hierin ongewijzigd.

Artikel 17
Het is uitdrukkelijk verboden om zich met het snorscooter op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan bospaden (duinen en strand).

Privacybeleid Scooters-Rotterdam.nl


Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-3-2016. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Scooters-Rotterdam.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Scooters-Rotterdam.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Scooters-Rotterdam.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Scooters-Rotterdam.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers vanScooters-Rotterdam.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Scooters-Rotterdam.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Scooters-Rotterdam.nl info@daalware.nl

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Scooters-Rotterdam.nl / Rens Scooters is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is eigendom van Rens Scooters te Rotterdam of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Scooters Rotterdam / Rens Scooters worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Scooters Rotterdam / Rens Scooters heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links. Het feit dat Scooters Rotterdam / Rens Scooters links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Scooters Rotterdam / Rens Scooters van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Scooters-Rotterdam.nl / Rens Scooters besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede de hierin opgenomen informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Scooters Rotterdam / Rens Scooters draagt zorg voor nauwkeurige en actuele informatie op deze website, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Scooters Rotterdam / Rens Scooter wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.